Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto  obchodní  podmínky  upravují  v souladu  s ustanovením  §  1751  odst.  1  zákona  č.  89/2012  Sb., občanský  zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy  uzavírané  mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou. Prodávajícím je společnost  MITRENGA a.s.,  se  sídlem  Střítež 275,  739 59,  IČ:  26234599, DIČ: CZ26234599,  zapsaná  v obchodním  rejstříku  vedeném  u  Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11520,  e-mail:  sekretariat@mitrenga.cz,  tel.:  724 095 440,  provozní  doba  po-pá  7:00-15:30 (dále jen „prodávající“). Společnost je plátcem DPH. Obchodní  podmínky  se  nevztahují  na  případy,  kdy  osoba,  která  má  v  úmyslu  nakoupit  zboží  od prodávajícího,  je  právnickou  osobou  či  osobou,  jež  jedná  při  objednávání  zboží  v  rámci  své podnikatelské  činnosti  nebo  v rámci  svého  samostatného  výkonu  povolání.  V takovém  případě upravují  vztahy  mezi  prodávajícím  a takovou  osobou  příslušná  ustanovení  občanského  zákoníku a obchodní podmínky, které si samostatně prodávající a kupující sjednají v kupní smlouvě. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění  obchodních  podmínek  může  prodávající  měnit  či  doplňovat.  Tímto  ustanovením  nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavření kupní smlouvy

Veškeré  prezentace  zboží  umístěná  na internetovývh stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen  uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé  kupujícímu  při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Cena zboží

Cenu  zboží  a  případné  náklady  spojené  s  dodáním  zboží  dle  kupní  smlouvy  může  kupující  uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
-  v hotovosti na provozovně prodávajícího na adrese: Střítež 275, 739 59 Střítež
-  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce    
-  bezhotovostně platební kartou na výše uvedené provozovně


V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat  přijatou  tržbu  u  správce  daně  online;  v případě  technického  výpadku  pak  nejpozději do 48 hodin. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
Všechny ceny jsou udávány v českých korunách (Kč), vždy včetně DPH. Prodávající se zavazuje odeslat zboží  v  neporušeném  stavu  a  v  souladu  se  specifikacemi  či  vlastnostmi  obvyklými  pro  daný  druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Dodací a platební podmínky

Dodávky budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány  v co  nejkratším  termínu. Prodávající  si  vyhrazuje  právo  na  prodloužení  lhůty  k  doručení  v  případě  výskytu  nepředvídaných událostí. O  případném  prodloužení  lhůty  k  doručení  bude  kupující  informován  telefonicky  či  e-mailem. Osobní převzetí na provozovně prodávajícího Střítež 275, 739 59 Střítež, je zdarma. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v místě určeném a toto převzetí potvrdit na průvodním dokladu – dodacím listu.

Je-li kupující podle kupní smlouvy povinen převzít zboží v provozovně prodávajícího, přičemž zboží nepřevezme  do  čtrnácti  (14)  dnů  od  doručené  výzvy  prodávajícího  k odběru  zboží  nebo  jiné  delší s prodávajícím smluvené lhůtě, kupní smlouva marným uplynutím této lhůty zaniká. V případě,  že  je  z důvodu  na  straně  kupujícího  nutno  zboží  doručovat  opakovaně  nebo  jiným způsobem,  než  bylo  uvedeno  na  objednávce,  je  kupující  povinen  uhradit  náklady  spojené s opakovaným doručováním zboží, resp., náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv  závad  toto  neprodleně  oznámit  dopravci  a krátce  to  popsat  v dodacím  listě  při  jeho potvrzení.  V případě  shledání  rozsáhlého  porušení  obalu  svědčícího  o neoprávněném  vniknutí do zásilky  nemusí  kupující  zásilku  od  dopravce  převzít.  Podpisem  dodacího  listu  kupující  stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829  odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu  nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.  Odstoupení  od  smlouvy  je  kupující  povinen  oznámit  prodávajícímu  e-mailem na adresu sekretariat@mitrenga.cz nebo na tel.: 724 095 440. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději  však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy na vlastní náklady doporučeně zaslat zboží zpět. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zpět zboží nepoškozené, neprané, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v  původním  obalu. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude prodávajícím  převzato. Kupující nese vždy náklady spojené  s  vrácením zboží. Platbu za zboží prodávající vrátí kupujícímu až po obdržení vráceného zboží nebo  prokáže-li  kupující,  že  odeslal zboží zpět, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Pro vrácení plateb bude použit bezhotovostní  převod na účet kupujícího uvedený v oznámení o odstoupení, pokud se kupující s prodávajícím výslovně nedohodnou jinak.
V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 občanského zákoníku). Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

Práva a povinnosti z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy,  zejména  občanským  zákoníkem  (zejména  ustanoveními  § 1914 až § 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí kupujícím, byť se projeví až později. Kupující  se  zavazuje  k včasné  prohlídce  dodaného  zboží  s dostatečnou  péčí,  obdobně  se  zavazuje s dostatečnou péčí bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu případnou skrytou vadu. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Obchodní sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací, souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou  adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou  informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení

Prodávající a kupující si sjednávají, že vztah založený kupní smlouvou dle těchto obchodních podmínek se řídí českým  právem. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nebo se takovým stane v budoucnu, namísto  neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek  vyžadují písemnou smlouvu a nelze se tak dovolávat ústních dohod, pokud nebudou písemně potvrzena. Pro řešení všech případných sporů mezi stranami jsou příslušné obecné soudy České republiky. Před zahájením případného sporu před obecným soudem je kupující - spotřebitel oprávněn zahájit mimosoudní řešení svého sporu, který se mu s prodávajícím nepodařilo vyřešit napřímo. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha  2, IČ: 000 20 869,  internetová  adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu  pro  řešení  sporů  on-line  nacházející  se  na  internetové  adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské  spotřebitelské  centrum  Česká  republika,  se  sídlem  Štěpánská  567/15,  120  00  Praha  2,internetová  adresa:  http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním  místem  podle  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze  dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů  on-line  a o změně  nařízení  (ES)  č.  2006/2004  a  směrnice  2009/22/ES  (nařízení  o  řešení spotřebitelských sporů on-line). Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí  v  rámci  své  působnosti  příslušný  živnostenský  úřad.  Dozor  nad  oblastí  ochrany  osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Než-li  bude  přistoupeno  k mimosoudnímu  řešení  sporu,  pak  prodávající  doporučuje  kupujícímu nejdříve kontaktovat prodávajícího pro vyřešení nastalé situace. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.